Фирма "ММВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е създадена с предмет на дейност: консултантска дейност и строителен надзор. Дружеството се представлява и управлява от собственика инж. Михаил Матеев Вълчанов.

"ММВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е сертифицирана по EN ISO 9001 : 2000 и e официален член на Европейската и Световната асоциации на инженерите - консултанти ЕFCA и FIDIC.

Фирма "ММВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е лицензирана за консултант / изготвяне на доклади за оценка на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор/ с Лиценз №00010, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Фирмата "ММВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД се занимава, изключително и само със строителен надзор и консултантска дейност на строежи с обществено предназначение, жилищни сгради, производствени сгради, благоустройствени съоръжения и други.
Фирмата служи като посредник между държавата и стопанските субекти, извършващи строителна дейност– възложител, строител и проектант.

Фирмата разполага с квалифициран персонал, съставен от специалисти във всяка една от областите, за която е оправомощена да извършва строителен надзор. Ежедневно ангажирани с дейността на фирмата са 25 квалифицирани специалисти:

 • архитект
 • инженер - конструктори
 • инженер Пътно и ЖП строителство
 • инженер - ВК
 • инженер Топлотехника
 • електро - инженер
 • инженер - геолог
 • инженер - геодезист
 • специалист по организация и изпълнение на строителството
 • специалист по санитарно-хигиенни изисквания към строежите
 • специалист по пожарна и аварийна безопасност на строежите
 • юрист
 • специалист по спазаване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

В зависимост от сложността и спецификата на обектите се привличат специалисти, участващи в разширения списъчен състав на фирмата.


© 2006 All rights reserved. MMV Engeneering Ltd.   |   Web design by DiplexMedia Ltd & SP Vision Ltd.