• Провеждане на тръжни процедури за избор на проектант, строител и строителен надзор;
  • Стриктен контрол за цялостното изпълнение на договора за строителство;
  • Контрол на количествените сметки и оценка на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи;
  • Одобряване на материали, съоръжения и оборудване и проверка на качеството и съответствието им с техническите стандарти, одобрени проекти и количествени сметки;
  • Следене за спазване на план-графика и подготовка на списък с препоръки към Възложителя във връзка с програмата за изпълнение на СМР от строителя;
  • Изготвяне на месечни доклади до Възложителя относно напредъка на строителните работи;
  • Организация и провеждане на междинни приемателни комисии с Възложителя и строителя, изготвяне на списък с дефекти и указания към изпълнителя за тяхното отстраняване;
  • Изготвяне на техническо досие със строителната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.