За успешната реализация на Вашия проект ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД предлага услуги по упражняване на надзор по време на строителството в следния обхват:

 • Представляване на Възложителя пред всички държавни и общински контролни органи, експлоатационни дружества и др.
 • Законосъобразно започване на строежа;
 • Консултации по време на строителството, включващи ежедневно наблюдение на изграждания обект и даване на професионални технически решения;
 • Осъществяване на контрол относно:
  • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството (вкл. и изготвяне на протоколите и актовете по време на строителството);
  • изпълнение на строежа съобразно одобрения проект;
  • спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, съгласно проекта  за безопасност и здраве по време на строителството и предприемане на съвместни действия с Координатора по безопасност и здраве;
  • опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството;
  • качеството на строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и Наредбата за съществени изисквания за / към строителните продукти;
  • недопускане увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
  • правилно изпълнение на строително-монтажните работи;
  • годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
 • След приключване на строително-монтажните работи фирмата изготвя окончателен доклад до Възложителя, служещ като основание за издаване на разрешение за ползване;
 • Съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно / в съответствие с чл. 176а от ЗУТ.
 • Координация на строителната документация до въвеждане на строежа в експлоатация;