Оценката се извършва на основание чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ и обхваща проверка за съответствие със:

  • предвижданията на подробния устройствен план;
  • правилата и нормативите за устройство на територията;
  • изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
  • изискванията за взаимна съгласуваност между частите на инвестиционния проект;
  • изискванията за пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления;
  • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, ако в обекта има такива;
  • други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
  • изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и дали мерките и условията от тези актове са отразени в проекта;
  • изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

Фирмата изготвя комплексен доклад,  съдържащ оценка за съответствие на проектната документация, служещ като основание за одобряване на инвестиционния проект и издаване на Разрешение за строеж.

Фирмата може да изготвя и предварителна оценка за съответствие на инвестиционен проект.

При желание на Възложителя, фирмата го представлява пред държавните и общински контролни органи, експлоатационните дружества и др.