ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е вписана в публичния регистър на Агенцията за Енергийна ефективност на лицата, извършващи  енергийно обследване и сертифициране на сгради с идентификационен №00212/2010г.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ  ПРОЕКТИ

Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.

Оценката за съответствие на инвестиционен проект се изготвя след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

Фирмата изготвя доклади относно оценка за енергийна ефективност на инвестиционни проекти.

ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на ограждащите елементи и конструкции на сградата, системите за осигуряване на микроклимат; измерване и изчисляване на енергийните характеристики; анализ на съществуващото състояние на сградата; оценка на потенциала за намаляване на разхода на енергия; разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се съставя икономическа и екологична оценка на избраните мерки.  За резултатите от обследването за енергийна ефективност се изготвя доклад.

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

Сертифицирането на сгради за енергийна ефективност има за цел удостоверяване на актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат.