ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ И ПРЕД ПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

 • Получаване на извадки от действащи регулационни и застроителни планове, както и от Общия устройствен план на територията за конкретни имоти, предмет на прединвестиционни проучвания;
 • Осигуряване на изходни данни от Кадастър (подземен и надземен);
 • Осигуряване на изходни данни за присъединяване и съдействие за сключване на предварителни договори за присъединяване с Експлоатационните дружества;
 • Получаване на виза за проучване и проектиране;
 • Съгласуване на проектната документация и визата (или ПУП) с експлоатационните дружества, специализираните държавни контролни органи, общинските органи и др.;
 • Провеждане (организация или консултация) на процедура по ОВОС;
 • Консултантски услуги, съдействие и др. при провеждането на градоустройствени процедури /за съгласуване и одобряване на регулационни и застроителни планове/;
 • Консултантски услуги в процеса на изготвяне на различните фази на проекта – идеен, технически и работен проект;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖА

 • Съдействие за получаване на окончателни становища за въвеждане в експлоатация на строежа от специализираните държавни контролни органи;
 • Съдействие за сключване на договори за присъединяване с експлоатационните дружества;
 • Осигуряване на контакти с лицензирани фирми /геодезическа, пусково– наладъчни лаборатории и др./ за получаване на необходимите за съответния строеж изпитвателни и измервателни протоколи;
 • Съдействие в процедурата по нанасяне на строежа в кадастралната карта;
 • Решаване спорове, възникнали в процеса на строителството между участниците в строителния процес.