Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които регламентират сделките с паркоместа. Законопроектът за изменение на ЗУТ е подготвен от депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ след консултации с нотариуси, представители на Камарата на строителите в България, дирекция “Архитектура и благоустройство” на Столичната община, Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Вносителите на законопроекта предлагат понятието “паркомясто” да бъде строго дефинирано, като го разделят на три вида. Първият тип е обособен обект в сграда, до който е осигурен необходимият за паркиране достъп, без да е покрит и ограден със стени (подземните паркинги). Вторият вид паркомясто представлява обособена част от незастроен поземлен имот или от свободна дворна площ в застроен поземлен имот, до която е осигурен необходимият за паркиране достъп (откритите паркинги). Третият тип е обособена за паркиране част в автоматизирана механична система, която е трайно прикрепена към земята или сградата (модерните паркинг модули).

С промяната в закона и трите типа паркоместа ще получат конкретни правни статути на самостоятелни обекти, с които ще може да се извършват сделки. Така например паркоместата, изградени като строеж на основание на одобрен инвестиционен проект, ще придобият статут на самостоятелни недвижими вещи. Паркоместата, които не представляват строеж, също стават самостоятелни обекти, но ще могат да се ползват за паркиране само ако притежателят им придобие ограничено вещно право върху дадената земя – т.нар. особен сервитут.

В момента паркоместата се третират като прилежащи части и могат да се търгуват само заедно с конкретния недвижим имот, към който принадлежат. От имотния бранш отдавна настояват да се намери решение, което да улесни покупко-продажбата на местата за паркиране.

източник: http://stroitelstvo.info/

Остави отговор