“ММВ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, за което има издадено Удостоверение №РК-0085/24.01.2014г. за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Фирмата е лицензирана от Агенцията по енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като притежава Удостоверение №00212/18.06.2010г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е официален член на Европейската и Световната асоциации на инженерите – консултанти  EFCA и FIDIC. Фирмата е внедрила и успешно прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008,  система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 14001:2004, и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт EN OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификация: “Строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги при инвестиционното проучване, проектиране, строителство и въвеждане на строежите в експлоатация”.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се занимава със строителен надзор, консултантска дейност, проджект мениджмънт и обследване на обекти с обществено предназначение, жилищни сгради, складове, производствени сгради, благоустройствени съоръжения, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други. Служи като посредник между държавата и участниците в строителна дейност –  възложител, строител и проектант.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД провежда антикорупционна политика за максимална прозрачност и отчетност за всички свои действия и ефекта от тях. Осигурени са и надеждни практики за контрол.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  разполага с квалифициран персонал, съставен от специалисти във всяка една от областите, за която е лицензирана да извършва строителен надзор и обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.  Нашият екип е с доказани знания, квалификация и дългогодишен професионален опит.

Ежедневно ангажирани с дейността на фирмата са:

 • архитект
 • инженер – конструктори
 • инженер – Пътно и ЖП строителство
 • инженер – Водоснабдяване и канализация
 • инженер – Топлотехника
 • електро – инженер
 • инженер – геолог
 • инженер – геодезист
 • инженер в областта на телекомуникациите
 • технолог в областта на производствените процеси
 • специалист по организация и изпълнение на строителството
 • специалист по санитарно-хигиенни изисквания към строежите
 • специалист по пожарна и аварийна безопасност на строежите
 • специалист по спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.
 • юрист